Naučte se motivační rozhovory

Jak se MR učit

Tady asi úvaha o podstatě toho učení, procesu, možnostech a efektivitě jednotlivých možností. Odkaz na článek od Millera.

Zde je vhodné poznamenat, že podle výzkumů efektivity vzdělávání nemá ani kvalitní dvoudenní kurz trvalejší vliv na reálnou praxi účastníka, ti se poměrně rychle vracejí ke svým původním způsobům vedení rozhovoru (to platí stejně tak i pro nácvik jakékoli jiné metody). Podmínkou upevnění nových dovedností je dlouhodobější (alespoň několik měsíců) zpětná vazba na jejich využití v praxi, např. formou koučování, supervize, apod. Tu do určité míry zajišťuje rozložení výcviku do více částí s časovými odstupy, možnosti intenzivnějšího koučování či supervize jsou u nás jinak zatím dosti omezené. Další možností jsou i kolegiální intervize a společná setkání a nácviky (v rámci organizace, místa bydliště, školy apod.).

Další věci – nácvik, supervize/zpětná vazba, doplňkové aktivity, celoživotní postoj…

Podívejme se tedy na základní možnosti, jak se s motivačními rozhovory seznámit, jak se je naučit a jak si svoje dovednosti udržet a rozvíjet

Vzdělávání v motivačních – základní možnosti

1) Výcvik v motivačních rozhovorech

Standardní výcvik „Motivační rozhovory“ je rozložen do tří setkání v délce 3×3 dny + supervize (celkem 60hod) v několikaměsíčních rozestupech. Kromě pochopení principů a zvládnutí základních a pokročilých technik motivačních rozhovorů je cílem výcviku i zkoumání vlastních potřeb, předsudků či hodnot. Závěrečné setkání je částečně věnováno supervizi využití technik motivačních rozhovorů v případech z praxe účastníků. Důraz je v celém výcviku kladen na vlastní zážitek, nácvik dovedností a spolupráci ve skupině. Výcvik je vhodný jak pro začínající pracovníky, studenty, tak i pro zkušenější pracovníky, kteří pracuji s klienty na změně jejich chování. Velikost výcvikové skupiny se pohybuje kolem 20 účastníků.

Výcvik Motivační rozhovory (aktuálně pod vedením J. Soukupa nebo M. Raszky) je akreditovaný Ministerstvem práce a soc. věcí ČR (60 hod.), rozsah a akreditaci jiných variant výcviku je třeba si ověřit u příslušného organizátora.

2) Semináře a přednášky

Další možnosti vzdělávání se liší zaměřením a rozsahem:

  • seznámení s motivačními rozhovory formou přednášky v rozsahu 1 – 3 hodin
  • ochutnávka kromě představení základních teoretických poznatků umožňuje i praktické vyzkoušení některých základních dovedností, obvykle v rozsahu do jednoho dne (6–8 hodin)
  • trénink základních dovedností v rozsahu cca dva dny poskytuje seznámení se stylem a principy motivačních rozhovorů a představení a nácvik základních technik. Na něj může v případě zájmu navazovat další prohlubující výcvik.
  • standardní výcvik – tři víkendová setkání s navazující supervizí (viz výše)
  • kazuistický seminář je zaměřen na supervizi využití motivačních rozhovorů v praxi na podkladě vlastních kazuistik, navazuje na výcvik

3) Supervize

Supervize může mít formu kazuistického semináře, v rozsahu např. 1 den (8 hod), nebo kratšího setkání (naživo či online). Cílem supervize motivačních rozhovorů není primárně řešit, co s klienty nebo jak spolu lépe vycházet v týmu, ale jak pro tyto účely efektivněji využít motivační rozhovory; je tedy zaměřená na prohloubení dovedností, jak MR vést, a jejich adaptaci na dané téma/klienta. Jak již bylo výše zmíněno, z výzkumů efektivity učení se motivačním rozhovorům (Miller, …) vyplývá, že nějaký druh koučování/mentoringu/supervize po určitou dobu po výcviku je pro udržení dovedností nezbytný, jinak dochází poměrně rychle k jejich ztrátě a návratu k původnímu způsobu práce (což s velkou pravděpodobností ovšem platí pro jakýkoli jiný přístup či dovednost).

4) Konzultace v organizacích a firmách

Principy motivačních rozhovorů lze využít nejen v individuální práci s jednotlivci, ale i v rámci celé organizace. Náplní konzultací může být hledání možností využití principů a technik motivačních rozhovorů na různých úrovních v rámci organizací, při probíhajících organizačních změnách, na konkrétních pracovištích, adaptace metodik práce, supervize jejich využití.

5) Kurzy na klíč

Standardní výcvik lze upravit podle potřeb konkrétní organizace (rozsah, velikost skupiny, časová a prostorová organizace). Může mít formu ochutnávky či přednášky, po níž následuje výcvik pro zájemce a konzultace pro účely supervize či dalšího vzdělávání, nebo může být rozložený do několika denních či několikahodinových bloků v průběhu více měsíců. Stejně tak lze potřebám organizací uzpůsobit i semináře i přednášky (více o kurzech na klíč v samostatném oddílu).

info@motivacnirozhovory.cz